Skip to main content
News Dashboard
All the latest news and events

AIM secures grant from Qualifications Wales to expand Welsh-medium qualifications

AIM Qualifications and Assessment Group, a leading provider of vocational and technical qualifications, today announced that it has been awarded a significant grant from Qualifications Wales to make high demand qualifications available in Welsh.  

Heddiw, cyhoeddodd AIM Qualifications and Assessment Group, darparwr cymwysterau galwedigaethol a thechnegol blaenllaw, ei fod wedi derbyn grant sylweddol gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod cymwysterau poblogaidd ar gael yn y Gymraeg - full translation below.

The grant, a key part of Qualifications Wales’ targeted approach to increasing the availability of Welsh-medium qualifications across Wales, will enable AIM to make the following qualifications fully available in Welsh

Qualification QAN number QiW number
Level 2 Diploma in Skills for Working in Creative and Design Industries C00/1525/9 603/1733/4
Level 3 Certificate in Creative Content and Production C00/1505/4 603/1075/3
Level 3 Diploma in Media Creation, Production and Craft Support C00/0771/6 601/8449/8

 

"We are immensely grateful to Qualifications Wales for this grant, which underlines our steadfast commitment to learners in Wales" said Kevern Kerswell, Group CEO of AIM Qualifications and Assessment Group. 
"The qualifications are already in high demand from key stakeholders in Wales and translating them into Welsh opens up new pathways for students to pursue their educational and career goals through the medium of their national language. AIM offers a much broader portfolio of qualifications and services in Wales and we are fully committed to the Welsh Government strategy Cymraeg 2050.  
“I am therefore delighted to match the support being offered by Qualifications Wales by announcing that we will commit to working with our recognised providers in Wales and Qualifications Wales, to identify demand for further qualifications to be made available in Welsh."

This project aligns closely with Qualification Wales’s Choice for All strategy, which aims to aim to increase the availability of Welsh Medium qualifications.

"AIM has demonstrated a strong commitment to expanding access to Welsh-medium qualifications, and we are proud to support their efforts through this grant," said Dr Alex Lovell, Qualifications Manager of Qualifications Wales. "Initiatives like this are crucial to ensuring all learners in Wales have the opportunity to study and be assessed in the language of their choice."

These qualifications are expected to be available in Welsh from September 2024, in time for the start of the new academic year. 

For more information, contact businessdevelopment@aimgroup.org.uk  
 


AIM yn sicrhau grant gan Cymwysterau Cymru i ehangu cymwysterau cyfrwng Cymraeg

Heddiw, cyhoeddodd AIM Qualifications and Assessment Group, darparwr cymwysterau galwedigaethol a thechnegol blaenllaw, ei fod wedi derbyn grant sylweddol gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod cymwysterau poblogaidd ar gael yn y Gymraeg.
 
Bydd y grant, sy'n rhan allweddol o ddull targed Cymwysterau Cymru o gynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg ledled Cymru, yn galluogi AIM i sicrhau bod y cymwysterau canlynol ar gael yn llawn yn y Gymraeg:

 

Qualification QAN  QiW 
Diploma Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Gweithio mewn Diwydiannau Creadigol a Dylunio C00/1525/9 603/1733/4
Tystysgrif Lefel 3 mewn Cynnwys Creadigol a Chynhyrchu C00/1505/4 603/1075/3
Diploma Lefel 3 AIM Qualifications mewn Creu Cyfryngau, Cynhyrchu a Chymorth Crefft C00/0771/6 601/8449/8


"Rydym ni’n hynod ddiolchgar i Cymwysterau Cymru am y grant hwn, sy'n tanlinellu ein hymrwymiad cadarn i ddysgwyr yng Nghymru" meddai Kevern Kerswell, Prif Swyddog Gweithredol AIM Qualifications and Assessment Group. 

"Mae galw mawr am y cymwysterau eisoes gan randdeiliaid allweddol yng Nghymru ac mae eu cyfieithu i'r Gymraeg yn agor llwybrau newydd i fyfyrwyr ddilyn eu nodau addysgol a gyrfaol trwy gyfrwng eu hiaith genedlaethol. Mae AIM yn cynnig portffolio llawer ehangach o gymwysterau a gwasanaethau yng Nghymru ac rydym ni wedi ymrwymo'n llwyr i strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.  

"Rwy'n falch iawn felly o gyfateb y gefnogaeth sy'n cael ei chynnig gan Cymwysterau Cymru drwy gyhoeddi y byddwn ni’n ymrwymo i weithio gyda'n darparwyr cydnabyddedig yng Nghymru a Cymwysterau Cymru, i nodi'r galw am sicrhau bod rhagor o gymwysterau ar gael yn Gymraeg."

Mae'r prosiect hwn yn cyd-fynd yn agos â strategaeth Dewis i Bawb Cymwysterau Cymru, sy'n ceisio cynyddu argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg.

"Mae AIM wedi dangos ymrwymiad cryf i ehangu mynediad at gymwysterau cyfrwng Cymraeg, ac rydym ni’n falch o gefnogi eu hymdrechion drwy'r grant hwn," meddai Dr Alex Lovell, Rheolwr Cymwysterau yn Cymwysterau Cymru. "Mae mentrau fel hyn yn hanfodol i sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael cyfle i astudio a chael eu hasesu yn yr iaith o'u dewis."

Disgwylir i'r cymwysterau hyn fod ar gael yn Gymraeg o fis Medi 2024, mewn pryd ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd newydd. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â businessdevelopment@aimgroup.org.uk     
 

 

 

 


< back